bitlocker windows 10 home single language download windows 7 professional activation code free download free dvd decoder for windows media player 9 free criminal case download for windows 10 remote desktop connection client windows 10 home edition free windows 10 pro 64 bit oem vs retail free

ยกเลิกกรมธรรม์

ยกเลิกกรมธรรม์

เรื่องของการ ยกเลิกกรมธรรม์ ถือว่าเป็นเรื่องปกติมาก ๆ

เมื่อเราได้รับสิ่งที่ไม่ดีเราก็มีสิทธิที่จะเปลี่ยนหรือ ยกเลิกประกัน หาสิ่งที่ดีกว่า ใครจะอยากได้รับการบริการที่ไม่ดีกันละเสียเงินเสียทองไป ยังต้องมาหัวร้อนกันไปเปล่า ๆ อีก

ในวันนี้เราจึงมาพูดถึง การยกเลิกกรมธรรม์ และ การเปลี่ยนความคุ้มครองที่ซื้อว่ามีวิธีการอย่างไรบ้าง

ถ้าหากเจอบริษัทประกันรถยนต์ที่ทำให้คุณผิดหวังหรือต้องการเปลี่ยนบริษัทประกันรถที่ทำอยู่ให้อ่านบทความนี้เลยครับ

รายชื่อ บริษัทประกันภัยรถยนต์ ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

วิธีการยกเลิกกรมธรรม์

สามารถ ยกเลิกกรมธรรม์ ได้ 2 แบบทั้งประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

โดยจะต้องแจ้งให้กับ บริษัทประกัน ทราบเมื่อมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรก็จะถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุดลง

การสิ้นผลบังคับของ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

การสิ้นผลบังคับกรมธรรม์ หมายถึงช่วงเวลาเมื่อถึงกำหนดระยะเวลาหมดสัญญา

ถือว่าเป็นการสิ้นสุดผลบังคับของกรมธรรม์ตามปกติ แต่ว่าการสิ้นสุดยังสามารถทำด้วยเหตุผลอื่น

อย่างกรณีที่ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาหมดสัญญากรมธรรม์ มี 2 แบบ ดังนี้

บริษัทเป็นผู้บอกยกเลิกกรมธรรม์

ถ้าบริษัทประกันจะขอ ยกเลิกสัญญากรมธรรม์ บริษัทจะต้องทำหนังสือแจ้งลูกค้าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน (บางบริษัทประกันภัยกำหนดไว้ 30 วัน)

ทำโดยการส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตามที่อยู่ลูกค้า ที่แจ้งไว้กับบริษัทประกัน

หากบริษัทประกันเป็นผู้บอกเลิกจะต้องคืนค่าเบี้ยประกันโดยคิดคำนวณตามอัตราส่วน ให้แก่ลูกค้า

 • บริษัทประกันภัยไม่สามารถ ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบในค่าเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยหรือคู่กรณี ยกเว้นส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกกรมธรรม์ล่วงหน้า ให้กับผู้เอาประกันภัยและนายทะเบียนแล้ว

ตัวอย่าง

บริษัทประกันภัยส่งหนังสือยกเลิกกรมธรรม์ ให้กับผู้เอาประกันภัยลงวันที่  20 มกราคม 2560 ผู้เอาประกันภัยได้รับหนังสือ ยกเลิกกรมธรรม์ ในวันที่ 25 มกราคม 2560 กรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับ ณ วันพ้นกำหนด 15 วัน คือวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัทประกันภัยจะต้องคืนค่าค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยนับตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ครบกำหนดระยะเวลาทำประกันภัย ที่กำหนดไว้เดิม

ผู้เอาประกันเป็นผู้บอกยกเลิกกรมธรรม์

ลูกค้ามีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนตามอัตราการคืนค่าเบี้ยประกันภัย ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เช่นเดียวกัน

กรมธรรม์จะสิ้นสุดบังคับใช้ ในวันที่บริษัทประกันภัยได้รับหนังสือจากผู้เอาประกันภัย หรือวันที่ระบุในหนังสือ ยกเลิกกรมธรรม์

โดยเลือกวันหลังสุด บริษัทประกันภัยต้องคืนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามอัตราการคืนที่ระบุไว้

ในกรณี เป็นการประกันภัยแบบกลุ่มและมีการลดจำนวนรถยนต์ ให้คืนเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยตามรายวัน

สำหรับกรณีที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประกันภัยคืน ตามส่วนในระยะเวลาที่เหลืออยู่ของการเอาประกัน ให้ใช้ตารางอ้างอัตราคืนค่าเบี้ยประกันภัยตามข้างล่างนี้

 • 1 – 9 วัน 72 %
 • 10 – 19 วัน 68 %
 • 20 – 29 วัน 65 %
 • 30 – 39 วัน 63 %
 • 40 – 49 วัน 61 %
 • 50 – 59 วัน 59 %
 • 60 – 69 วัน 56 %
 • 70 – 79 วัน 54 %
 • 80 – 89 วัน 52 %
 • 90 – 99 วัน 50 %
 • 100 – 109 วัน 48 %
 • 110 – 119 วัน 46 %
 • 120 – 129 วัน 44 %
 • 130 – 139 วัน 41 %
 • 140 – 149 วัน 39 %
 • 150 – 159 วัน 37 %
 • 160 – 169 วัน 35 %
 • 170 – 179 วัน 32 %
 • 180 – 189 วัน 30 %
 • 190 – 199 วัน 29 %
 • 200 – 209 วัน 27 %
 • 210 – 219 วัน 25 %
 • 220 – 229 วัน 23 %
 • 230 – 239 วัน 22 %
 • 240 – 249 วัน 20 %
 • 250 – 259 วัน 18 %
 • 260 – 269 วัน 16 %
 • 270 – 279 วัน 15 %
 • 280 – 289 วัน 13 %
 • 290 – 299 วัน 12 %
 • 300 – 309 วัน 10 %
 • 310 – 319 วัน 8 %
 • 320 – 329 วัน 6 %
 • 330 – 339 วัน 4 %
 • 340 – 349 วัน 3 %
 • 350 – 359 วัน 1 %
 • 360 – 366 วัน 0 %

ตัวอย่าง1

การได้รับค่าเบี้ยประกันคืน : ผู้เอาประกันภัยต้องการยกเลิกประกันภัยที่คุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 – 1 กุมภาพันธ์ 2559  ส่งให้บริษัทประกันภัยเป็นลายลักษณ์อักษรลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2558

เมื่อหนังสือการยกเลิกกรมธรรม์ถึงบริษัท กรมธรรม์ก็จะมีผลยกเลิกทันที่ กรมธรรม์ก็จะมีผลการคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 – 3 พฤษภาคม 2558 มีระยะเวลาในการคุ้มครอง 93 วัน 

ดังนั้นบริษัทประกันภัยจะต้องคืน ค่าเบี้ยประกันภัย ในส่วนที่เหลือตามตารางคือ  50 % ของค่าเบี้ยประกันทั้งปี ถ้าผู้เอาประกันภัยจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรายปี 15,000 บาท ผู้เอาประกันภัยจะได้รับค่าเบี้ยประกันภัยคืนเป็นเงิน 7,500 บาท โดยรวมกับค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตัวอย่าง2

มีระยะเวลาคุ้มครอง 305 วัน อยู่ในช่วง 300-309 วัน = 10% อัตราการคืนค่าเบี้ยประกันจะอยู่ที่ร้อยละ 10 ของเบี้ยประกันภัยเต็มปี

ถ้าค่าเบี้ยประกันภัยเต็มปีเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ลูกค้าจะได้รับคืนค่าเบี้ยเป็นเงิน 10% X 10,000 = 1,000 บาท เป็นต้น จะเห็นถ้าเราบอกเลิกกรมธรรม์ตั้งแต่ 9 วันแรก อัตราการคืนค่าเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 72 = เราขาดทุนเยอะเลย

ยกเลิกกรมธรรม์ เป็นสิทธิที่ทุกคนจะได้รับ เมื่อเราเสียเงินไปแล้วเราย่อมที่จะต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดกลับหากเราเสียเงินไปแต่กลับไม่ได้ การบริการที่ดี ไม่ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ก็จะเป็นการเสียประโยชน์แก่เรา ดังนั้นเราจึงควรเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ตัวเอง

Shares
Share This