การประกันภัย คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร รู้กันหรือยัง | prakanmart

by | Nov 17, 2017 | สาระน่ารู้ | 0 comments

การประกันภัย

ในเรื่องของ การประกันภัย คือการบริหารความเสี่ยงภัย ให้แก่บริษัทประกันภัย เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น บริษัทประกันภัยก็จะชดใช้ค่าเสียหายทดแทน ตามที่ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัย โดยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องเสียเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทประกันภัยตามที่ตกลงกันไว้

การประกันภัยมี 3 องค์ประกอบ

 • ผู้รับประกัน (Insurer)
 • ผู้เอาประกัน (Insured) หรือผู้ถือกรมธรรม์ (Policy Holder)
 • ผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary)

แบบประกันภัยมาตรฐาน

การประกันภัย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน นั้นคือ

การประกันชีวิต (Life Insurance)

หมายถึง การประกันต่อความเสียหาย อันจะเกิดแก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลโดยสัญญาจักชดเชยเมื่อมีการเสียชีวิตและอาจมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเช่น

 • การประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ (Accident and dismemberment)
 • การประกันกรณีทุพพลภาพ (Total Disability)
 • การประกันสุขภาพ (Health Insurance)

การประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance)

การประกันวินาศภัยแบ่งออกเป็นสี่ประเภท

 • การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance)
 • การประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance)
 • การประกันภัยทางทะเล (Marine Insurance)
 • การประกันเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous/Casualty Insurance)

ประโยชน์ของการประกันภัย

 • ให้ความคุ้มครองผู้เกิดความเสียหาย บุคคล ทรัพย์สิน ของผู้เอาประกัน
 • ช่วยสร้างเสริมนิสัยการเก็บออม
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่มีความเสี่ยงภัยมากๆ
 • ช่วยลดภาระทางสังคมและรัฐบาล

 

Shares
Share This