ยกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ | สิทธิของผู้ทำประกันที่ทุกคนควรรู้มากที่สุด

130 views

ยกเลิกกรมธรรม์

ยกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ สิทธิของผู้ทำประกันที่ทุกคนควรรู้มากที่สุด

เรื่องของการ ยกเลิกกรมธรรม์ ถือว่าเป็นเรื่องปกติมากๆ เมื่อเราได้รับสิ่งที่ไม่ดีเราก็มีสิทธิที่จะเปลี่ยนหรือ ยกเลิกประกัน ไปหาสิ่งที่ดีกว่าเพราะผู้บริโภคมักจะเลือก  สิ่งที่ดีที่สุดในการเลือก การบริโภคสินค้าหรือการบริการ อยู่แล้ว ใครจะอยากได้รับการบริการที่ไม่ดีกันละเสียเงินเสียทองไป ยังต้องมาหัวร้อนกันไปเปล่าๆอีก 555

หากเพื่อนๆเจอบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่บริการไม่ดีหรือไม่ถูกใจวันนี้ prakanmart จึงรวบรวม บริษัทประกันภัยรถยนต์ ที่เราคิดว่ายอดเยี่ยมมาให้เลือกกัน : บริษัทประกันภัยรถยนต์ ที่ดีทีสุด


ในวันนี้เราจึงมาพูดถึง การยกเลิกกรมธรรม์ และ การเปลี่ยนความคุ้มครองที่ซื้อมา ว่ามีวิธีการอย่างไรบ้าง

วิธีการยกเลิกกรมธรรม์

ยกเลิกกรมธรรม์ สามารถทำได้ทั้ง 2 แบบทั้ง ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ทำได้ โดยจะต้องแจ้งให้กับบริษัทประกันทราบเมื่อมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรก็จะถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุดลง

การสิ้นผลบังคับของ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

หมายถึง การสิ้นสุดความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ถ้าเป็นไปตามปกติก็จะสิ้นสุดเมื่อ ถึงกำหนดระยะเวลาเอาประกัน ถือว่าเป็นการสิ้นสุดผลบังคับของกรมธรรม์ตามปกติ แต่ว่าการสิ้นสุดยังสามารถทำด้วยเหตุผลอื่นอีก โดยที่ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลากรมธรรม์ก็ได้ มี2 แบบดังนี้

บริษัทเป็นผู้บอกยกเลิกกรมธรรม์

ถ้าบริษัทประกันจะขอ ยกเลิกสัญญากรมธรรม์ บริษัทจะต้องทำหนังสือแจ้งลูกค้าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน (บางบริษัทประกันภัยกำหนดไว้ 30 วัน) ทำโดย การส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตามที่อยู่ลูกค้า ที่แจ้งไว้กับบริษัทประกัน หากบริษัทประกันเป็นผู้บอกเลิก จะต้องคืนค่าเบี้ยประกันโดยคิดคำนวณตามอัตราส่วน ให้แก่ลูกค้า

 • บริษัทประกันภัยไม่สามารถ ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบในค่าเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยหรือคู่กรณี ยกเว้นส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกกรมธรรม์ล่วงหน้า แล้วให้กับผู้เอาประกันภัย และนายทะเบียน  เช่น บริษัทประกันภัยส่งหนังสือยกเลิกกรมธรรม์ ให้กับผู้เอาประกันภัยลงวันที่  20 มกราคม 2560 ผู้เอาประกันภัยได้รับหนังสือ ยกเลิกกรมธรรม์ ในวันที่ 25 มกราคม 2560 กรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับ ณ วันพ้นกำหนด 15 วัน คือวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทประกันภัยจะต้องคืนค่าค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยนับตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ครบกำหนดระยะเวลาทำประกันภัย ที่กำหนดไว้เดิม

ผู้เอาประกันเป็นผู้บอกยกเลิกกรมธรรม์ 

ผู้ทำประกัน หรือลูกค้าสามารถ ยกเลิกกรมธรรม์ ก่อนถึงวันสิ้นสุดสัญญา ได้เช่นกัน

 •  ลูกค้ามีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนตามอัตราการคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์เช่นเดียวกัน กรมธรรม์จะสิ้นสุดบังคับใช้ ในวันที่ บริษัทประกันภัยได้รับหนังสือจากผู้เอาประกันภัยหรือวันที่ระบุในหนังสือ ยกเลิกกรมธรรม์ โดยเลือกวันที่เป็นวันหลังสุดบริษัทประกันภัยต้องคืนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามอัตราการคืนที่ระบุไว้ ในกรณี เป็นการประกันภัยแบบกลุ่มและมีการลดจำนวนรถยนต์ ให้คืนเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยตามรายวัน

สำหรับกรณีที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประกันภัยคืนตามส่วนในระยะเวลาที่เหลืออยู่ของการเอาประกัน ให้ใช้ตารางอ้างอัตราคืนค่าเบี้ยประกันภัยตามข้างล่างนี้

 • 1 – 9 วัน 72 %
 • 10 – 19 วัน 68 %
 • 20 – 29 วัน 65 %
 • 30 – 39 วัน 63 %
 • 40 – 49 วัน 61 %
 • 50 – 59 วัน 59 %
 • 60 – 69 วัน 56 %
 • 70 – 79 วัน 54 %
 • 80 – 89 วัน 52 %
 • 90 – 99 วัน 50 %
 • 100 – 109 วัน 48 %
 • 110 – 119 วัน 46 %
 • 120 – 129 วัน 44 %
 • 130 – 139 วัน 41 %
 • 140 – 149 วัน 39 %
 • 150 – 159 วัน 37 %
 • 160 – 169 วัน 35 %
 • 170 – 179 วัน 32 %
 • 180 – 189 วัน 30 %
 • 190 – 199 วัน 29 %
 • 200 – 209 วัน 27 %
 • 210 – 219 วัน 25 %
 • 220 – 229 วัน 23 %
 • 230 – 239 วัน 22 %
 • 240 – 249 วัน 20 %
 • 250 – 259 วัน 18 %
 • 260 – 269 วัน 16 %
 • 270 – 279 วัน 15 %
 • 280 – 289 วัน 13 %
 • 290 – 299 วัน 12 %
 • 300 – 309 วัน 10 %
 • 310 – 319 วัน 8 %
 • 320 – 329 วัน 6 %
 • 330 – 339 วัน 4 %
 • 340 – 349 วัน 3 %
 • 350 – 359 วัน 1 %
 • 360 – 366 วัน 0 %

ตัวอย่าง 1 : การได้รับค่าเบี้ยประกันคืน : ผู้เอาประกันภัยต้องการยกเลิกประกันภัยที่คุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 – 1 กุมภาพันธ์ 2559  ส่งให้บริษัทประกันภัยเป็นลายลักษณ์อักษรลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 เมื่อหนังสือการยกเลิกกรมธรรม์ถึงบริษัท กรมธรรม์ก็จะมีผลยกเลิกทันที่ กรมธรรม์ก็จะมีผลการคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 – 3 พฤษภาคม 2558 มีระยะเวลาในการคุ้มครอง 93 วัน ดังนั้นบริษัทประกันภัยจะต้องคืน ค่าเบี้ยประกันภัย ในส่วนที่เหลือตามตารางคือ  50 % ของค่าเบี้ยประกันทั้งปี ถ้าผู้เอาประกันภัยจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรายปี 15,000 บาท ผู้เอาประกันภัยจะได้รับค่าเบี้ยประกันภัยคืนเป็นเงิน 7,500 บาท โดยรวมกับค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตัวอย่าง 2 : มีระยะเวลาคุ้มครอว 305 วัน อยู่ในช่วง 300-309 วัน = 10% อัตราการคืนค่าเบี้ยประกันจะอยู่ที่ร้อยละ 10 ของเบี้ยประกันภัยเต็มปี ถ้าค่าเบี้ยประกันภัยเต็มปีเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ลูกค้าจะได้รับคืนค่าเบี้ยเป็นเงิน 10% X 10,000 = 1,000 บาท เป็นต้น จะเห็นถ้าเราบอกเลิกกรมธรรม์ตั้งแต่ 9 วันแรก อัตราการคืนค่าเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 72 = เราขาดทุนเยอะเลย


ยกเลิกกรมธรรม์  เป็นสิทธิที่ทุกคนจะได้รับ เมื่อเราเสียเงินไปแล้วเราย่อมที่จะต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดกลับหากเราเสียเงินไปแต่กลับไม่ได้ การบริการที่ดี ไม่ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ก็จะเป็นการเสียประโยชน์แก่เรา ดังนั้นเราจึงควรเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ตัวเอง

เขียนบมความโดย : prakanmart.net